ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ακεραμική

6800 - 6500 π.Χ.

Αρχαιότερη Νεολιθική

6500 - 5800 π.Χ.

Μέση Νεολιθική

5800 - 5300 π.Χ.

Νεότερη Νεολιθική

5300 - 4500 π.Χ.

Τελική Νεολιθική (Υπονεολιθική)

5300 - 4500 π.Χ.

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

Πρωτομινωική Ι

3200/3000 - 2600 π.Χ.

Πρωτομινωική ΙΙ

2600 - 2300 π.Χ.

ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Πρωτομινωική ΙΙΙ

2300 - 2100 π.Χ.

ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέση Εποχή του Χαλκού

Μεσομινωική Ι

2100 - 1900 π.Χ.

ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεσομινωική ΙΙ

1900 - 1700 π.Χ.

ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Μεσομινωική ΙΙΙ

1700 - 1580 π.Χ.

ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Υστερομινωική Ι

1580 - 1450 π.Χ.

ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Υστερομινωική ΙΙ

1450 - 1400π.Χ.

ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Υστερομινωική ΙΙΙ

1400 - 1070π.Χ.

ΜΕΤΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Υπομινωική

1070 - 1000.Χ.

ΜΕΤΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ελληνική - Ρωμαϊκή Εποχή

Πρωτογεωμετρική περίοδος

1000 - 850 π.Χ.

Πρωτογεωμετρική Β περίοδος

850 - 810 π.Χ.

Γεωμετρική περίοδος

810 - 700 π.Χ.

Ανατολίζουσα ή Δαιδαλική ή Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδος

700 - 600 π.Χ.

Αρχαϊκή περίοδος

600 - 500 π.Χ.

Κλασική περίοδος

500 - 323 π.Χ.

Ελληνιστική περίοδος

323 - 67 π.Χ.

Ρωμαϊκή περίοδος

67 π.Χ. - 330 μ.Χ.

Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος

Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος

330 μ.Χ. - 565 μ.Χ.